Fork me on GitHub
Access and security
mini-mobile server for small business
Planning and controlling system
PCB designing
iOS objects recognition software
electronic devices designing
electronic device for baby care
Workflow system
2012 till now
If you would like to receive full portfolio of my latest projects please contact me at
me@krzysztof-stasiak.com. You can also learn about my contribution in some open source projects at github, rubygems, npm and bitbucket
2005 to 2011
Integreted Systems
class of ERP, DMS, Workflow, BI, CRM...
I worked on dedicated and complex information systems for companies with yearly turnover exceeding 100,000,000 EUR. Each of the projects was featured with the need to explore the deep knowledge of IT business area and the need for cooperation with many experts. Designing integrated information systems is a great way to constantly deepen my knowledge with regards to functionality, usefulness, appearance, integrity, versatility, speed, transparency, etc.. At developing a full solution I release all my creative potential combined with knowledge from many fields, such as management, software, hardware and communication. The most important indicator of good systems are satisfied users and low cost of implementation and training. Designing, building and implementing systems is a piece of very responsible work. Therefore, I know how important it is to collect an appropriate team, as well as to apply proper management methods and technologies. If you want to know more about my solutions - read more about my systems...
W swojej karierze miałem możliwość pracy przy dedykowanych i złożonych systemach informatycznych na potrzeby bardzo dużych firm. Kazdy z realizowanych projektów charakteryzował się potrzebą dużego zgłębienia wiedzy z informatyzowanego obszaru działalności oraz potrzebą współpracy z wieloma ekspertami. Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych to prawdziwy cel pogłębiania mojej wiedzy w zakresie funkcjonalności, użytkowności, wyglądu, integralności, uniwersalności, szybkości, przejrzystości etc. Opracowując pełne rozwiązania mogę uwolnić cały potencjał łączą wiedzę z wielu dziedzin jak zarządzanie, oprogramowanie, sprzęt i komunikacja. Nie ma nic lepszego niż widok użytkowników podczas szkolenia, którzy w łatwy sposób opanowują kolejne obszary funkcjonalności i w klilka chwil potrafią zapamiętać przydzielone im obowiązki. Najważniejszym wskaźnikiem dobrych systemów są zadowoleni użytkownicy i niskie koszty wdrożenia. Projektowanie, implementacja i wdrożanie systemów to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego kluczowe dla mnie jest dobranie właściwego zespołu i technologii. Jeżeli chcesz poznać więcej moich rozwiązań -
 • workflow system
 • documents management
 • contracts platform
 • multi-storage platform
 • sales system
 • operational planning
 • operational control
 • security solutions
 • mail system
 • crm
 • budgeting
 • company structure
 • company resources
 • finances
On the basis of one of the systems the work upon which I had commenced while at the university I established a company! My goal is to continuously improve my knowledge in the area of the design and implementation of larger and larger systems. In the future I would like to be an architect of world-wide used IT solutions.
Projektowanie systemów rozpocząłem jeszcze na studiach, a na ostatnim roku zbudowałem firmę w oparciu o jeden z nich! Moim celem jest ciągłe pogłębianie wiedzy w zakresie projektowania coraz większych systemów informatycznych. W przyszłości chciałym być architektem od światowej klasy rozwiązań IT.
Software
applications and firmwares
Applications are the most elementary part for each of my systems. During the many years I have built hundreds of solutions based on the database, networking and communication with external devices using different protocols. An important part of each application is the ease of use, stability, speed and data security. more about apps...
Aplikacje to najbardziej elementarny element każdego mojego systemu informatycznego. Podczas wielu lat pracy zbudowałem setki rozwiązań bazodanowych, sieciowych oraz do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi przy pomocy różnych protokołów. Ważnym elementem każdej aplikacji była łatwość obsługi, stabilność, szybkość pracy oraz bezpieczeństwo danych. more about apps...
Hardware and Devices
A very important element in developing my IT skills of is to work on microprocessor-based devices. By creating the unit we need to ensure their full autonomy and resistance to many external factors and any behavior of users. Given the very limited hardware resources, memory for applications and the price of all elements, the task of the designer is to find the optimal solution for achieving the planned functional characteristics, a minimal energy use, as well as a fast and stable operation in various environmental conditions. read more about...
Bardzo ważnym elementem w zdobywaniu umiejętności z branży IT jest dla mnie praca nad urządzeniami mikroprocesorowymi. Tworząc urządzenia musimy zapewnić ich pełną autonomiczność i odporność na wiele czynników zewnętrznych i zachowań użytkowników. Biorąc pod uwagę bardzo ograniczone zasoby sprzętowe, pojemność pamięci dla aplikacji oraz cenę wszystkich elementów zadaniem projektanta jest znalezienie optymalnego rozwiązania umożliwiającego osiągnięcie planowanych cech użytkowych, minimalne zurzycie energi oraz szybką i stabilną pracę w różnych warunkach zewnętrznych. read more about...
New Ribbon
Slide 2

DXF to Eagle PCB Shape Conversion

Slide 6

3D Google SketchUp with imported DXF enclosure

Slide 6

CadSoft Eagle Schematics

Slide 6

CadSoft Eagle PCBs

Slide 6

Portable mini server

Example Frame

© copyright 2018 by Krzysztof Stasiak