Fork me on GitHub
Description
Background
So far most of my life I have spent in Poland. Work and study have consumed a large part of my time. During that time I managed to use the constantly growing experience of mine to contribte to and take benefits from the changes occurring the rapidly changing Polish economy.

As at now (2012) I decided to push my career internationally. I decided to leave my country, because I would like to work with world-class specialists on the world-class ideas and projects.
Jak dotąd większość życia spędziłem w polsce. Nauka i praca pochłoneła dużą część mojego czasu, który przy szybko zmieniającej w sposób pozytywny ekonomii polski, zdołałem w ostatnich latach dobrze wykorzystać. Jednak od pewnego czasu nie widzę już miejca dla siebie w otaczającym środowisku. Brakuje mi wyzwań i potrzeby ciągłego rozwoju i kształcenia. Brakuje trudnych i przyszłościowych projektów. Brakuje dobrych specjalistów, którzy w większości wyjechali z mojego kraju. Wszystkie te aspekty powodują, że rozpoczynam poszukiwanie nowej ścieżki rozwoju...

W lutym 2012 podjąłem decyzję o rezygnacji z wszystkich zajmowanych przeze mnie stanowisk w polsce, zbudowaniu tego krótkiego portfolio i próbie poszukiwania nowych wyzwań...
Who am I now?
 • Systems Architect
 • Software Developer
 • Electronics Engineer
Me about me...
 • in love with technology
 • hard-working
 • a good engineer
 • well-organized
 • fast learner
 • rapidly adapting
 • loving the challenge
Studies
The high school and university periods were the time for gaining a vast amount of knowledge and for making many contacts. Since I can remember, I have been interested in electronics. In the first stage of my education I attended one of the best high schools in Poland (Poznań Telecommunications High School), where I won a large practical experience in electronics and received numerous awards including the free admission to the Poznań University of Technology. At the university I chose the programme on automation and management. I wanted to increase the knowledge in the field of software, electronics, mechanics, as well as in management. I became a member of the scientific society of automation and robotics, where I got much practical experience in building advanced microprocessor systems and co-organized the first national sumo robots contest. In the last year of college, I decided to establish my first company...
Okres nauki to z jednej strony czas zdobywania olbrzymiej ilości wiedzy a z drugiej strony okres budowania wielu kontaktów. Od kiedy tylko pamiętam interesowałem się elektroniką. W pierszym etapie mojej edukacji uczęszcząłem do jednej z najlepszych w polsce średnich szkół telekomunikacyjnych, gdzie nabyłem dużego praktycznego doświadczenia w elektronice i otrzymałem liczne nagrody m.in. indeks na politechnikę poznańską. W uczelni wybrałem drogę automatyki i zarządzania. Z jednej strony zależało mi na pogłębianiu wiedzy z dziedziny oprogramowania, elektroniki, mechaniki, a z drugiej strony z dziedziny zarzadzania. W okresie studiów byłem członkiem koła naukowego automatyki i robotyki, gdzie nabrałem dużego praktycznego doświadczenia w budowaniu zaawansowanych systemów mikroprocesorowych i współorganizowałem 1 ogólnopolskie zawody sumo robotów. Na ostatnim roku studiów, podjąłem decyzję o założeniu swojej pierwszej firmy...

Job
In the first years of studies I worked in many places in order to ensure myself funds for the education. In the fourth and fifth year of my studies I was contracted for some larger commercial applications. Having the completed with successful products in hand made me realize that in the growing economy of Poland there is a market for the small and medium development enterprises that create dedicated IT solutions for business. For the next four years I built a company that gained new contracts for the construction of dedicated systems, primarily in the fast-growing energy and construction industries. With my own team of experts and freelance developers I successfully completed many systems. The year 2011 I spent on building innovative products for business and consumers.

What I am doing now you can learn here
W pierwszych latach studiów pracowałem w wielu miejscach w celu zdobycia środków na naukę. W 4 i 5 roku studiów rozpoczęłem realizację zleceń dla większych aplikacji komercyjnych. Zakończone sukcesem produkty uświadomiły mi, że w zmieniającej się i mocno rozwijającej Polsce jest rynek na małe firmy deweloperskie, które tworzą rozwiązania dedykowane dla biznesu. Następne 4 lata budowałem firmę, która zdobywała kolejne kontrakty na budowę dedykowanych systemów głównie w mocno rozwijającej się branży budowlanej i gazowej. Rozwijając własny zespół specjalistów oraz współpracując z innymi deweloperami, zakończonych zostało z sukcesem wiele systemów. Rok 2011 poświęciłem na budowę innowacyjnych produktów dla bizenu i konsumentów. Kilka z najbardziej udanych i z potencjałem na dalszy rozwój zostanie wprowadzonych do produkcji w najbliższych miesiącach przez firmę, której jestem współzałożycielem...
Lifestyle and hobby
In my spare time, my favorite pastime is travelling. The mere fact of moving gives me much pleasure. New places and cultures make me come home with a head full of new inspirations and ideas. At moments of the great fatigue and stress, the best remedy for me is walking in the mountains. Sports that I really like are skiing and cycling.
W chwilach wolnych moim ulubionym zajęciem jest podróżowanie. Sam fakt przemieszczania się sprawia mi wiele przyjemności. Nowe miejsca, klutury sprawiają, że wracam do domu z głową pełną nowych inspiracji i pomysłów. W momentach wielkiego przemęczenia i stresu, najlepszym lekarstwem jest dla mnie wspinaczka górska. Sportem, który naprawdę lubię i bez żadnego wewnętrznego przymusu realizuję jest narciarstwo i jazda rowerem...
Slide 1

Cuba, 2007

Slide 1

Newcastle, 2006

Slide 1

Czech Republic, 2007

Slide 1

Sumo Robots Competition, Poznan Univeristy of Technology, 2004

Example Frame
Personal important events
 • 7 years old - first time working with analog devices
 • 9 years old - first time working with QBasic applications for Amstrad Schneider 64kB
 • 10 years old - first time working with digital devices
 • 14 years old - first time working with and using Microsoft Visual Basic applications
 • 15 years old - first time working with microcontrollers
 • 18 years old - first time working with RTOS class microcontrollers’ operating systems
 • 19 years old - systems for e-learning, multi-user, web based
 • 22 years old - software, firmware, hardware systems for autonomic robots control
 • 23 years old - engineer’s degree at the Poznan Univeristy of Technology
 • 24 years old - commercial system for company management, multi-user, network
 • 24 years old - first own business - SE
 • 25 years old - commercial ERP class system, multi-user, web based
 • 25 years old - CIO in PLC
 • 26 years old - CEO and co-founder of a limited company
 • 29 years old - looking for more challenges...

© copyright 2018 by Krzysztof Stasiak